انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی تکنولوژی صنایع مهندسی روغن خوراکی
رشته هایی که کارشناس تکنولوژی صنایع مهندسی روغن خوراکی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)
توجه : کلیه رشته های کارشناسی مهندسی میتوانند در کارشناسی ارشد رشته های ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شرکت کنند

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health