انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی شیمی کاربردی
رشته هایی که کارشناس شیمی کاربردی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

 

کنترل موادخوراکی-نانوتکنولوژی پزشکی-سم شناسی محیط-بیوشیمی بالینی- ترکیبات دارویی دریایی، علوم داروهای پرتوزا، شیمی دارویی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health