انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی شیمی محض
رشته هایی که کارشناس شیمی محض می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

علوم داروهای پرتوزا ،شیمی دارویی کنترل موادخوراکی-نانوتکنولوژی پزشکی بیوشیمی بالینی -سم شناسی محیط- ترکیبات دارویی دریایی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health