انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی شیمی
رشته هایی که کارشناس شیمی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهداشت حرفه ای-نانوتکنولوژی پزشکی
بیوشیمی بالینی-بهداشت محیط- سم شناسی-علوم داروهای پرتوزا
شیمی دارویی-ترکیبات دارویی دریایی-بهره برداری از تاسیسات بهداشتی- ارزیابی فناوری سلامت- رادیوبیولوژی و حفاظت پرتو

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health