انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی تغذیه
رشته هایی که کارشناس تغذیه می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهداشت وایمنی مواد غذایی- سلامت سالمندی- علوم وصنایع غذایی(کنترل کیفی وبهداشتی)- میکروب شناسی مواد غذایی- بیوشیمی بالینی- ژنتيك انساني- علوم تغذيه- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه- علوم بهداشتی در تغذیه- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- سم شناسی- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- علوم تشریحی- تغذیه بالینی -آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی-اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)-ا نفورماتیک پزشکی-ارزیابی فناوری سلامت – برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی- فناوری اطلاعات سلامت- کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط- تغذیه ورزشی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health