انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای
رشته هایی که کارشناس تکنولوژی پزشکی هسته ای می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتو-فیزیک پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health