انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی ژنتیک
رشته هایی که کارشناس ژنتیک می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- میکروب شناسی مواد غذایی- بیوشیمی بالینی- ژنتیک انسانی-ا یمنی شناسی- خون شناسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health