انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی زیست جانوری
رشته هایی که کارشناس زیست جانوری می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ایمنی شناسی- قارچ شناسی پزشکی- انگل شناسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health