انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
رشته هایی که کارشناس زیست شناسی سلولی مولکولی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- ایمنی شناسی- قارچ شناسی پزشکی- انگل شناسی- علوم تغذیه- علوم بهداشتی در تغذیه- سم شناسی محیط- علوم داروهای پرتوزا- میکروب شناسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health