انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی زیست شناسی
رشته هایی که کارشناس زیست شناسی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ژنتیک انسانی- خون شناسی- میکروب شناسی- ویروس شناسی پزشکی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- ترکیبات طبیعی ودارویی دریایی- سم شناسی- اکولوژی انسانی- بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها- علوم تشریحی- فیزیولوژی- بیوشیمی بالینی- زیست فناوری پزشکی- مهندسی بهداشت محیط-نانوتکنولوژی پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health