دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر یاسوج
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر یاسوج
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  4 0
بیوشیمی بالینی  3 0
پرستاری داخلی -جراحی  4 0
پرستاری سلامت جامعه  4 0
روان پرستاری 4 0
علوم تشریحی  3 0
مهندسی بهداشت محیط  3 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health