دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر اهواز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر اهواز
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
انگل شناسی پزشکی 2 0 0 2
باکتری شناسی پزشکی 2 0 1 3
بهداشت محیط 3 1 0 4
بیوشیمی بالینی 3 0 0 3
پرستاری 3 1 0 4
علوم اعصاب 0 0 1 1
علوم تشریح 2 1 0 3
علوم تغذیه 3 0 1 4
فیزیوتراپی 4 0 0 4
فیزیولوژی 4 0 0 4
قارچ شناسی پزشکی 2 0 10 12
مامایی 2 1 0 3
ویروس شناسی پزشکی 2 0 0 2
فارماسیوتیکس 3 0 0 3
سم شناسی 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health