دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر اراک
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر اراک
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
روانشناسی بالینی 0 0 1 1
طب سنتی 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health