دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر بابل
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر بابل
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
امار زیستی 0 0 1 1
بیوشیمی بالینی 3 1 0 4
طب سنتی 4 0 0 4
سم شناسی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health