دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر بیرجند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر بیرجند
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
پرستاری 3 1 0 4
پزشکی مولکولی 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health