دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر اصفهان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر اصفهان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 0 0 10 10
اعضای مصنوعی 2 0 0 2
انگل شناسی پزشکی 2 0 1 3
ایمنی شناسی پزشکی 2 1 0 3
آمار زیستی 0 0 1 1
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 3 1 2 6
آموزش پزشکی 3 0 0 3
باکتری شناسی پزشکی 2 1 0 3
بهداشت باروری 2 1 0 3
بهداشت محیط 3 1 0 4
پرستاری 4 2 0 6
پزشکی مولکولی 0 0 1 1
ژنتیک پزشکی 2 0 2 4
سلامت در بلایا 2 1 0 3
علوم اعصاب 0 0 2 2
علوم تغذیه 4 2 1 7
فارماکولوژی 2 0 0 2
فیزیک پزشکی 4 0 0 4
فیزیولوژی 4 1 1 6
فیزیولوژی ورزشی 0 0 3 3
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 3 1 0 4
مدیریت خدمات بهداشتی 3 1 0 4
مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) 6 0 1 7
طب سنتی 3 0 0 3
فارماسیوتیکس 2 1 0 3
شیمی دارویی 3 0 0 3
فارماکوگنوزی 2 0 1 3
داروسازی بالینی 3 0 0 3
بیوتکنولوژی دارویی 2 1 2 5
نانوفناوری دارویی 2 1 0 3
سلامت دهان و دندان پزشکی 2 1 0 3
مواد دندانی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health