دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر قم
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر قم
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اخلاق پزشکی 2 0 0 2
طب سنتی 3 0 0 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health