دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر گیلان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر گیلان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 0 0 3 3
پرستاری 3 0 0 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health