دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر گلستان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر گلستان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
بیوشیمی بالینی 3 0 0 3
پرستاری 3 1 0 4
پزشکی مولکولی 2 0 0 2
زیست فناوری پزشکی 3 1 0 4
ویروس شناسی پزشکی 2 0 0 2
طب سنتی 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health