دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر همدان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر همدان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
ارگونومی 2 0 0 2
انگل شناسی پزشکی 2 0 0 2
آمار زیستی 3 0 0 3
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 3 0 0 3
باکتری شناسی پزشکی 2 1 0 3
بهداشت حرفه ای 3 1 0 4
بهداشت محیط 3 1 0 4
بیوشیمی بالینی 3 1 0 4
پرستاری 3 1 0 4
پزشکی مولکولی 2 0 0 2
زیست فناوری پزشکی 3 0 0 3
علوم اعصاب 2 0 1 3
سم شناسی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health