دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر ایلام
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر ایلام
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 0 0 2 2
باکتری شناسی پزشکی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health