دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کاشان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کاشان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
باکتری شناسی پزشکی 2 0 0 2
پرستاری 3 0 1 4
علوم تغذیه 0 0 1 1
مدیریت اطلاعات سلامت 3 0 0 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health