دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کرمان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کرمان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 4 0 0 4
انگل شناسی پزشکی 3 0 0 3
آمار زیستی 2 0 0 2
باکتری شناسی پزشکی 2 0 0 2
بهداشت محیط 2 1 0 3
بیوشیمی بالینی 2 1 0 3
پرستاری 3 0 0 3
سلامت در بلایا و فوریت ها 2 0 0 2
سیاست گذاری سلامت 3 0 0 3
علوم اعصاب 4 0 2 6
علوم تشریح 4 0 0 4
علوم سلولی کاربردی 0 0 1 1
فیزیولوژی 0 0 1 1
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 3 0 0 3
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 3 0 0 3
طب سنتی 3 0 0 3
فارماسیوتیکس 3 1 1 5
فارماکوگنوزی 2 0 0 2
سم شناسی 2 1 0 3
کنترل دارو 2 0 0 2
بیوتکنولوژی دارویی 3 0 0 3
داروسازی سنتی 3 0 0 3
سلامت دهان و دندان پزشکی 1 0 0 1
مواد دندانی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health