دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کرمانشاه
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کرمانشاه
اپیدمیولوژی 0 0 2 2
بهداشت محیط 0 0 1 1
بیوشیمی بالینی 0 0 1 1
علوم اعصاب 0 0 1 1
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 0 0 1 1
طب سنتی 2 0 0 2
شیمی دارویی 0 0 1 1
زیست مواد دارویی 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health