دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر لرستان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر لرستان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
باکتری شناسی 0 0 1 1
بیوشیمی بالینی 0 0 2 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health