دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر مشهد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر مشهد
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
انفورماتیک پزشکی 3 1 0 4
ایمنی شناسی پزشکی 4 1 3 8
آمار زیستی 2 0 0 2
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 3 0 0 3
باکتری شناسی پزشکی 3 1 0 4
بهداشت باروری 3 1 0 4
بیووشیمی بالینی 3 0 0 3
پرستاری 4 1 0 5
پزشکی مولکولی 2 1 0 3
زیست فناوری پزشکی 3 1 0 4
ژنتیک پزشکی 2 0 0 2
علوم تشریح 2 1 0 3
علوم تغذیه 3 1 0 4
فیزیک پزشکی 4 0 0 4
فیزیولوژی 4 1 0 5
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 0 2 0 2
طب سنتی 4 0 0 4
فارماسیوتیکس 4 1 3 8
شیمی دارویی 4 0 1 5
فارماکوگنوزی 3 0 0 3
سم شناسی 4 0 0 4
کنترل دارو 3 1 0 4
بیوتکنولوژی دارویی 4 1 0 5
داروسازی سنتی 2 1 0 3
نانوفناوری دارویی 4 1 0 5
مواد دندانی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health