دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر مازندران
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر مازندران
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
انگل شناسی پزشکی 2 0 1 3
ایمنی شناسی پزشکی 2 1 0 3
بیوشیمی بالینی 0 0 2 2
قارچ شناسی پزشکی 2 1 0 3
طب سنتی 3 0 0 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health