دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر ساری
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر ساری
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 5 0 0 5
فارماسیوتیکس 2 0 0 2
فارماکوگنوزی 3 0 0 3
سم شناسی 3 0 0 3
داروسازی بالینی 4 0 0 4
داروسازی هسته ای 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health