دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر سمنان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر سمنان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
ایمنی شناسی پزشکی 0 0 1 1
پرستاری 3 0 0 3
زیست فناوری پزشکی 3 1 0 4
فیزیولوژی  0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health