دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر شهرکرد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر شهرکرد
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
ایمنی شناسی 0 0 1 1
بیوشیمی بالینی 0 0 2 2
پزشکی مولکولی 2 0 0 2
زیست فناوری پزشکی 3 1 0 4
فارکولوژی 0 0 2 2
مهندسی بافت 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health