دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر شاهرود
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر شاهرود
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
بهداشت باروری 4 1 0 5

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health