دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر شیراز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر شیراز
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 2 0 0 2
اخلاق پزشکی 2 0 0 2
ارگونومی 2 0 0 2
انگل شناسی پزشکی 3 0 1 4
ایمنی شناسی پزشکی 0 0 2 2
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 3 0 0 3
باکتری شناسی پزشکی 2 0 0 2
بهداشت حرفه ای 3 0 1 4
بهداشت محیط 2 1 0 3
بینایی سنجی 0 0 1 1
بیوشیمی بالینی 4 0 0 4
بیولوژی تولید مثل 2 0 0 2
پرستاری 5 0 0 5
پزشکی مولکولی 2 0 0 2
حشره شناسی و مبارزه با ناقلین 3 0 2 5
زیست فناوری پزشکی 2 1 0 3
سلامت در بلایا و فوریت ها 2 0 0 2
علوم اعصاب 3 1 1 5
علوم تشریح 4 0 0 4
علوم تغذیه 3 1 0 4
علوم سلولی کاربردی 2 0 0 2
فارماکولوژی 2 0 0 2
فیزیوتراپی 3 1 0 4
فیزیولوژی 3 0 0 3
قارچ شناسی پزشکی 0 0 2 2
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 2 1 0 3
مهندسی بافت 2 0 0 2
خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال 0 0 1 1
ویروس شناسی پزشکی 0 0 2 2
طب سنتی 2 0 1 3
فارماسیوتیکس 3 0 0 3
شیمی دارویی 2 1 0 3
فارماکوگنوزی 3 0 1 4
سم شناسی 0 0 1 1
داروسازی بالینی 2 0 0 2
بیوتکنولوژی دارویی 2 0 1 3
داروسازی سنتی 3 0 0 3
نانوفناوری دارویی 2 0 0 2
سلامت دهان و دندان پزشکی 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health