دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر تبریز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر تبریز
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 0 0 4 4
ارگونومی 2 0 0 2
ایمنی شناسی پزشکی 0 0 1 1
آمار زیستی 0 0 2 2
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 3 1 0 4
باکتری شناسی پزشکی 2 1 0 3
بهداشت محیط 3 0 0 3
بیوشیمی بالینی 4 2 2 8
بیولوژی تولید مثل 0 2 0 2
پرستاری 4 2 0 6
پزشکی مولکولی 2 1 2 5
زیست فناوری پزشکی 4 1 2 7
سالمند شناسی 2 0 0 2
سیاست های غذا و تغذیه 2 0 0 2
سیاست گذاری سلامت 3 0 0 3
علوم اعصاب 3 0 0 3
علوم تشریح 4 1 0 5
علوم تغذیه 3 1 2 6
علوم سلولی کاربردی 2 0 0 2
علوم و صنایع غذایی 2 1 0 3
فارماکولوژی 2 0 0 2
فیزیولوژی 2 1 3 6
مامایی 2 1 0 3
مدیریت اطلاعات سلامت 3 1 0 4
مدیریت خدمات بهداشتی 3 0 0 3
مهندسی بافت 2 0 0 2
نانوفناوری پزشکی 4 1 0 5
خون شناسی ازمایشگاهی و علوم انتقال 3 0 1 4
طب سنتی 2 0 0 2
فارماسیوتیکس 3 1 0 4
شیمی دارویی 2 1 0 3
فارماکوگنوزی 2 1 2 5
کنترل دارو 3 1 0 4
بیوتکنولوژی دارویی 3 0 0 3
داروسازی سنتی 3 0 0 3
نانوفناوری دارویی 3 1 6 10
زیست مواد دارویی 2 1 2 5

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health