دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر تهران
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر تهران
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 10 3 11 24
اخلاق پزشکی 4 0 0 4
ارگونومی 2 0 0 2
اعضای مصنوعی 4 1 0 5
اقتصاد سلامت 10 1 0 11
انفورماتیک پزشکی 4 1 0 5
انگل شناسی پزشکی 12 0 2 14
ایمنی شناسی 11 3 5 19
آمار زیستی 10 0 0 10
آموزش بهداشت 12 3 0 15
آموزش پزشکی 12 0 1 13
باکتری شناسی پزشکی 20 3 2 25
بهداشت باروری 16 6 0 22
بهداشت حرفه ای 8 2 0 10
بهداشت محیط 14 4 5 23
بهداشت و ایمنی مواد غذایی  3 0 0 3
بینایی سنجی 2 1 1 4
بیوشیمی بالینی 12 2 3 17
بیولوژی تولید مثل 9 3 3 15
پرستاری 34 8 2 44
پزشکی مولکولی 6 4 8 18
توکسین های میکروبی  2 0 0 2
حشره شناسی و مبارزه با ناقلین 3 0 0 3
روانشناسی بالینی 15 7 0 22
روانشناسی نظامی 3 0 0 3
زیست پزشکی سامانه ای 3 0 1 4
زیست فناوری پزشکی 21 3 3 27
ژنتیک پزشکی 14 6 0 20
سالمند شناسی 3 1 1 5
سلامت در بلایا 12 3 0 15
سلامت و رفاه اجتماعی  3 1 0 4
سیاست های غذا و تغیه 4 1 0 5
سیاست گذاری سلامت 9 1 1 11
شنوایی شناسی 6 2 0 8
علوم اعصاب 13 2 6 21
علوم تشریح 17 2 0 19
علوم تغذیه 13 6 4 23
علوم سلولی کاربردی 12 3 6 21
علوم و صنایع غذایی 5 3 1 9
فارماکولوژی 5 0 13 18
فیزیک پزشکی 13 0 1 14
فزیوتراپی 16 6 1 23
فیزیولوژی 10 1 1 12
فیزیولوژی ورزشی  2 0 0 2
قارچ شناسی پزشکی 5 2 1 8
کاردرمانی 4 2 1 7
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 6 2 0 8
گفتار درمانی  4 1 0 5
مدیریت اطلاعات سلامت 4 1 0 5
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 35 1 0 36
مشاوره توانبخشی 3 1 0 4
مطالعات اعتیاد 3 0 3 6
مهندسی بافت 13 2 3 18
مهندسی پزشکی بیوالکتریک 7 3 2 12
مهندسی پزشکی رباتیک 2 0 0 2
نانوفناوری پزشکی 13 2 0 15
خون شناسی ازمایشگاهی و علوم انتقال 8 3 0 11
ویروس شناسی پزشکی 11 1 1 13
طب سنتی 15 0 0 15
فارماسیوتیکس 5 1 1 7
شیمی دارویی 3 1 1 5
فارماکوگنوزی 6 1 1 6
سم شناسی 10 0 4 14
داروسازی بالینی 17 2 0 19
کنترل دارو 3 1 0 4
بیوتکنواوژی دارویی 8 0 1 9
داروسازی سنتی 18 2 0 20
اقتصاد و مدیریت دارو 26 2 0 28
نانوفناوری دارویی 3 1 4 8
زیست مواد دارویی 2 1 0 3
داروسازی هسته ای 2 1 0 3
سلامت دهان و دندان پزشکی 6 2 0 8
مواد دندانی 6 2 0 8
خون شناسی 0 0 2 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health