دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر یزد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر یزد
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
آموزش بهداش و ارتقا سلامت 3 0 0 3
بهداشت سلامت 2 1 0 3
بیولوژی تولید مثل 3 1 0 4
پزشکی مولکولی 2 1 0 3
سلامت در بلایا و فوریت ها 2 0 0 2
علوم تغذیه 3 0 1 4
طب سنتی 3 0 0 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health