دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر زنجان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر زنجان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
کنترل دارو 3 1 0 4
نانوفناوری دارویی 0 0 1 1
زیست مواد دارویی 3 1 0 4
فارماسیوتیکس 3 1 0 4

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health