رشته دکترای آناتومی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
آناتومی
 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای آناتومی(علوم تشریح)  سال  1400-1399

آناتومی : آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
زیست شناسی سلولی و مولکولی:   روش های مطالعه سلولی ، سلول و نقل انتقالات غشایی – -شبکه آندوپلاسمی –انتقال پروتئین ها به اندامک ها و غشاها--دستگاه گلژی -اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- اسکلت سلولی-حمل و نقل وزیکولی- ریبوزوم ها- هسته

جنین شناسی : مقدمه- گامتوژنز- تخمک گذاری تا لانه گزینی- هفته دوم تکامل-هفته سوم تکامل
بافت شناسی:مقدمه -بافت اپیتلیال-بافت همبند-غضروف-استخوان

 

آزمون اول
99/08/30   

آناتومی : آناتومی تنه
زیست شناسی سلولی و مولکولی: چرخه سلولی سرطان و آپاپتوز- کلیات مولکولی-همانندسازی  DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی
جنین شناسی : هفته سوم تا هشتم (دوره رویانی) -ماه سوم تا هنگام تولد-نقایص مادرزادی و تشخیص پیش از تولد-دستگاه های محافظتی، اسکلتی و عضلانی- حفرات بدن
بافت شناسی: بافت عضلانی-دستگاه گردش خون و لنفاوی-خون-دستگاه گوارش-دستگاه تنفس


 

آزمون دوم
99/10/19

آناتومی : سروگردن
زیست شناسی سلولی و مولکولی:رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن و پیام رسانی بیولوژیک
جنین شناسی : دستگاه قلبی عروقی- دستگاه تنفسی-دستگاه گوارش
بافت شناسی: بافت عصبی-دستگاه ایمنی-دستگاه ادراری-دستگاه تناسلی مرد-دستگاه تناسلی زن


 

آزمون سوم
99/12/01

آناتومی : اعصاب

زیست شناسی سلولی و مولکولی: تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

جنین شناسی دستگاه ادراری - تناسلی- سر و گردن-- دستگاه عصبی-گوش- چشم
بافت شناسی: پوست-غدد آندوکرین-چشم-گوش

استعداد تحصیلی


 

آزمون چهارم
1400/01/20  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

1400/02/10

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

1400/02/17

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 1400/02/24 آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)  

8

1400/02/31

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health