رشته دکتری تخصصی بیوشیمی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی عمومی ساختمانی
1070000

20+ 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفرنژاد بیوشیمی تخصصی
1500000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست سلولی و مولکولی
600000 32 دکتر وکیلی

استعداد تحصیلی (برگزاری به صورت وبینار)

 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4310000
312
   
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
800000
40
دکتر خیرآبادی
زبان انگلیسی
 

 

Test cable channels Graduate Department of Health