رشته دکترای پرستاری
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای پرستاری سال  1400-1399

مبانی مراقبتهای پرستاری:

تاریخچه پرستاری و پرستاری معاصر، پرستاری مبتنی بر شواهد و تحقیق در پرستاری، تئوری های پرستاری و چارچوب های پنداشتی، جنبه های قانونی پرستاری، ارزش ها، اخلاق و وکالت، سیستم ارائه خدمات سلامت، پرستاری مبتنی بر جامعه و تداوم مراقبت، مراقبت در منزل، تکنولوژی ثبت اطلاعات سلامت الکترونیکی، تفکر انتقادی و استدلال بالینی، بررسی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی، مستندسازی و گزارش دهی در فرآیند پرستاری


آمار: توزیع و بیان آن توصیف عددی نتیجه مشاهدات احتمال – توزیع نرمال وکاربردها

روش تحقیق: تحقیق و مفاهیم پژوهش-انتخاب ،تدوین و بیان مسئله -جمع آوری داده ها

 

آزمون اول
99/08/30   

مبانی مراقبتهای پرستاری:

ارتقاء سلامت، مفاهیم سلامتی، خوب بودن و بیماری، مراقبت پرستاری پاسخگو از نظر فرهنگی، روش های درمانی مکمل و جایگزین، مفاهیم رشد و نمو، ارتقاء سلامتی از نوزادی تا نوجوانی، ارتقاء سلامتی از جوانی تا بزرگسالی، ارتقاء سلامت و مراقبت در سالمندان، ارتقاء سلامت خانواده


آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس دوطرفه وسه طرفه – بستگی بین صفات

روش تحقیق : تدوین پرسش وپرسشنامه-جامعه پژوهش- روش های نمونه گیری

 

آزمون دوم
99/10/19

 

مبانی مراقبتهای پرستاری:

مراقبت، ارتباط، آموزش، رهبری، مدیریت و تفویض وظایف، علائم حیاتی، ارزیابی سلامت، کنترل عفونت، امنیت، بهداشت، تست های تشخیصی، دارو، تمامیت پوست و مراقبت از زخم، پرستاری قبل، حین و بعد از جراحی


آمار: ضریب وحالات همبستگی ، رگرسیون
روش تحقیق : روایی وپایایی -انواع مطالعه -انواع طرحهای تحقیقاتی و پژوهش

 

آزمون سوم
99/12/01

 

مبانی مراقبتهای پرستاری:

ادراک حسی، خودپنداره، تمایلات جنسی، معنویت، استرس و مقابله با آن، فقدان، سوگ و مرگ، فعالیت و ورزش، خواب، درد، تغذیه، دفع ادراری، دفع روده ای، اکسیژناسیون، گردش خون، آب و الکترولیت


آمار: آزمونهای پارامتری وغیرپارامتری–نمونه گیری وحجم نمونه
روش تحقیق : متغیرهای پژوهش - مقایسه وارتباط بین عوامل ومطالعات مختلف باهم
  -آزمایش میدانی و طرحهای درون آزمودنیها

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

1400/02/10

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

1400/02/17

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 1400/02/24 آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)  

8

1400/02/31

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health