.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی آموزش کودکان استثنایی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
روانشناسی کودکان استثنایی
 
750000
روانشناسی عمومی
 
روانشناسی تربیتی
 
روانشناسی رشد
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health