.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای :.
     
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
کلیات بهداشت
 
شناسایی عوامل زیان آور
 
ایمنی وحوادث ناشی از کار
 
سم شناسی صنعتی
 
بیماریهای ناشی از کار
 
فیزیک عمومی
 
فیزیولوژی
 
   
     
Test cable channels Graduate Department of Health