دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
600000
20
دکتر مشایخ صالحی
کلیات بهداشت محیط
600000
30
دکتر نوریان
آمار حیاتی
500000
20
خانم انصاری
تغذیه
700000
40
دکتر رحیمی
مباني اپيدميولوژي
700000
40
دکتر رحیمی
اپيدميولوژي بيماريها
600000
20
دکتر محتشمی
بهداشت روان
600000
20
خانم دکتر نخعی
تنظیم خانواده وواکسیناسیون
500000
20
دکتراسماعیلی
میکروب شناسی
900000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
600000 30 دکتر صفاری آموزش بهداشت
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
6120000
330
Test cable channels Graduate Department of Health