.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی:.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
1000000
کلیات بهداشت محیط
 
آمار حیاتی
 
تغذیه
 
مبانی اپیدمیولوژی
 
اپیدمیولوژی بیماریها
 
آموزش بهداشت  
میکروب
 
روان
 
تنظیم خانواده و واکسیناسیون
 
   

 

 
دروس پایه
 

 

شهریه به تومان
نام درس
150000
 
فیزیولوژی  
فیزیک عمومی
 
 
 

 

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health