دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی آموزش کودکان استثنایی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
30
دکتر برهانی
روانشناسي كودكان استثنايي
700000
30
دکتر خدامرادی
روانشناسی عمومی
700000
30
دکتر برهانی
روانشناسی تربیتی
600000
20
دکتر خدامرادی
روانشناسی رشد
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2430000
110
Test cable channels Graduate Department of Health