.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
ایمنی و سرم شناسی
 
انگل شناسی
 
باکتری شناسی
 
800000
خون شناسی
 
بیوشیمی
 
قارچ شناسی
 
ویروس شناسی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health