.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی علوم تجربی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
بیولوژی سلولی مولکولی
 
زیست شناسی عمومی
 
850000
شیمی عمومی
 
فیزیک
 
زمین شناسی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health