.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی دروس پایه و عمومی :.
 
 
دروس عمومی
 
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
120000
زبان عمومی
 
ادبیات فارسی
 
معارف اسلامی
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health