.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی پزشکی هسته ای :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
روش های پزشکی هسته ای
 
فیزیک نشعشع و مواد رادیو اکتیو
 
آنانومی
 
800000
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوها
 
شناخت دستگاههای پزشکی
 
فیزیولوژی
 
فیزیک عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health