دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی پزشکی هسته ای
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
600000
30
دکتر رستمی
روشهای پزشکی هسته ای
600000
40
دکتر رستمی
فیزیک تشعشع وموادراديواكتيو
600000
30
دکتر مرادی
آناتومي
700000
40
دکتر رستمی
راديوبيولوژي وحفاظت پرتوها
500000
10
دکتر رستمی
شناخت دستگاههاي پزشكي
900000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژِی
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
3960000
240
Test cable channels Graduate Department of Health