رشته کارشناسی ارشدآموزش بهداشت
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
آموزش بهداشت
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:185 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:347 نام رشته:آموزش بهداشت
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
- راماندچارندرال - پارک
45
استاد عباسی کیا
بهداشت عمومي
توسلی
30
استاد خدایاری
جامعه شناسي
هیلگارد
30
استاد توکلی
روانشناسي عمومي
استاد عباسی کیا
آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت سال 1400-1399 

کلیات بهداشت:انسان و پزشکی، مفهوم سلامت و بیماری، علوم اجتماعی و پزشکی، ارتباط برای آموزش بهداشت، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت، مراقبت های بهداشتی جامعه، بهداشت بین الملل، ایمن سازی، تغذیه با شیر مادر


روانشناسی عمومی: فصول 1 (ماهیت روانشناسی)-2(مبانی زیست­شناختی روانشناسی)-3(رشد روانی)-4(فرایندهای حسی)-5(ادراک) زمینه روانشناسی هیلگارد
جامعه شناسی: :مبانی جامعه شناسی

آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی :آموزش بهداشت و ارتقا سلامت،مدلهای برنامه ریزی در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، مدل اعتقادی بهداشتی،طراحی منظم آموزشی،ارتباط در آموزش، مهارتهای آموزشی و پرورشی(فصلهای1،2،3: مبانی نظری یادگیری، مبانی نظری تدریس، ارتباط و نقش آن در فرایند آموزش)ا
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
99/8/30   

کلیات بهداشت :مراقبت های دوران بارداری، مراقبت از کودکان، رشد و نمو در کودکان، بیماری های واگیر و بومی، بهداشت مدارس، بهداشت حرفه ای، بهداشت روان، بهداشت سالمندی، ازدواج، بهداشت قبل از ازدواج، مشاوره ژنتیکی، بهداشت محیط، بهداشت آب، بهداشت هوا، بهداشت خاک، دفع بهداشتی فاضلاب، تصفیه فاضلاب، ناقلین بیماری و روش مبارزه با آن، حوادث و کنترل آن


روانشناسی عمومی : فصول 6(هشیاری)-7(یادگیری و شرطی­سازی)-8(حافظه)-9(زبان و اندیشه) زمینه روانشناسی هیلگارد

آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی : مدل فرانظری،تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده،، تئوریهای استرس و سازگاری،ارتباط در آموزش، مواد و وسایل آموزشی، رسانه های آموزشی غیر نورتاب، مهارتهای آموزشی و پرورشی( فصلهای4،5،6: مدیریت کلاس درس، هدفهای آموزشی و منابع تعیین آن، طراحی آموزشی و مراحل تحلیل و تنظیم آن)

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
99/10/19

 

کلیات بهداشت: اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی تحلیلی، اپیدمیولوژی تجربی، اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی، غربالگری، جمعیت شناسی و تنظیم خانواده، آمار، بهداشت سالمندان، روانشناسی سلامت


روانشناسی عمومی:
فصول 10(انگیزه­های بنیادی)-11(هیجان)-12(تفاوتهای فردی)-13(شخصیت)-14(فشار روانی، سلامت و مقابله با فشار) زمینه روانشناسی هیلگارد
جامعه شناسی :
نظریه های جامعه شناسی
آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی:
تئوری شناختی اجتماعی،بازاریابی اجتماعی،انتشار نوآوری ها، رسانه های آموزشی نورتاب ساکن، رسانه های آموزشی نورتاب متحرک، عکاسی، تجهیزات شنیداری، مهارتهای آموزشی و پرورشی( فصلهای 7،8،9: روش تنظیم بنامه های درسی ترمی و روزانه، روشهای تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم، روشهای تدریس مبتنی بر تعامل)
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
99/12/01

کلیات بهداشت:ایمن سازی، مبارزه با بیماریها، ویژگی های نوزاد سالم، نوزاد آسیب پذیر، برنامه کشوری مراقبت از نوزادان، جمعیت شناسی پزشکی، بهداشت سالمندان، اعتیاد


روانشناسی عمومی:
فصول 15(روانشناسی نابهنجاری)-16(روشهای درمان)-17(شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی)-18(تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی)- و پیوست(روشهای آماری و اندازه­گیری) زمینه روانشناسی هیلگارد
آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی:
مدل آموزش بزرگسالان فربر،نظریه های تکاملی و پایه،ارتقا سلامت از نمایی نزدیکتر،رویکردی بر روشهای نوین تدریس و تلویزیون، مهارتهای آموشی و پرورشی( فصلهای 10،11: روشهای تدریس مسئله محور، روشهای آموزشی انفرادی)
زبان انگلیسی:
آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
1400/01/20  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

99/08/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

99/10/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

99/12/01

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

1400/01/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
1400/02/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
1400/02/31
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
1400/03/14
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
1400/03/28
آزمون جامع چهارم